Pinjaman Peribadi Kogemilang (Koperasi Gemilang Siswazah Berhad)

Untuk semakan kelayakan pinjaman peribadi koperasi Gemilang, sila Call/SMS/Whatsapp payslip e penyata gaji terkini ke 0192983056. Pinjaman peribadi Kogemilang memberikan keselesaan kerana tempoh pemprosesan 'super express' (dokumen mestilah lengkap). Tetapi itu pada masa dahulu. Disebabkan pertukaran interest dan dana yang kerap kehabisan serta checking process yang semakin banyak, maka proses kelulusan menjadi perlahan dan kadang-kala terhenti kerana menunggu dana baru dari Bank Rakyat. Terbuka kepada kakitangan kerajaan berjawatan tetap dan polis sahaja.

Berikut merupakan maklumat yang perlu anda tahu apabila memohon pinjaman peribadi yang ditawarkan oleh Kogemilang adalah seperti berikut:-

Bahasa Melayu | English Version

Buletin Loan February 2016: Kogemilang 6.50%

-----23 February 2016: Baru buka

Sekarang dibuka. Proses dalam seminggu tapi tidak diketahui lagi berapa lama proses sebenar. Payout dalam 95% dan kadar interest 6.50%. Kalau komitmen tinggi dan ada blacklist terus reject. Tidak diketahui samada dana stabil atau tidak. Untuk yang baru bekerja dialu-alukan tapi digalakkan mohon dengan Kobeta.

Bulletin Loan January 2016: Personal Loan Koperasi Gemilang

Ingin dimaklumkan bahawasanya loan Kogemilang ini mempunyai keterbatasan dari segi dana kerana dana yang ditawarkan pada tahun ini tidak banyak dan boleh menampung sekitar hujung bulan Januari 2016 sahaja. Permohonan menjadi sukar walaupun pemohon mempunyai kelayakan kerana menggunakan dana dari pemohon lain yang loannya ditolak kogemilang.

Bagi pemohon yang mempunyai ctos, pihak koperasi tidak boleh menyelesaikannya tetapi pemohon mestilah settlekan sendiri ctos dan kemukakan release letter dari bank atau institusi kewangan.

Pekerja yang baru bekerja tidak layak kerana sekarang ini perlu berkhidmat sekurang-kurangnya 1 tahun baru layak.

Proses 7 hari bekerja dan dapat duit selepas 2 hari akad dilakukan. Tetapi jangkaan ini kadangkala menjadi lambat kerana faktor pihak processing loan itu sendiri yang kadangkala berhadapan dengan banyak borang untuk disemak.

Jadi sekiranya anda berpendapatan Rm2,000 dan mempunyai gaji bersih Rm950 layak memohon dengan Yayasan Ihsan Rakyat (YIR). Jika berpendapatan kurang dari 2k dan gaji anda boleh lah memohon dengan kami untuk Koperasi Bersatu Tenaga (Kobeta).

2015: Personal Loan Koperasi Gemilang 6.05%

Pembiayaan peribadi Koperasi Gemilang dengan kadar terbaharu 6.05% boleh dinikmati dan syarat-syarat permohonan adalah seperti berikut:-

 1. Interest Rate 6.05%.
 2. Payout 96.5% tolak advance installement menjadi payout bersih 92%.
 3. Pembiayaan berlandaskan syariah dan mengikut prinsip Islamik (Islamic Syariah Compliant Guidelines Personal Financing)
 4. Kelulusan tidak diketahui berapa lama kerana maklumat tidak dibekalkan oleh pihak koperasi.
 5. Sekiranya applicant loan inginkan kadar payout yang tinggi buat masa ini maka boleh memohon dengan Koperasi Gemilang 6.05% tetapi dana tidak stabil dan kerap bertukar kriteria dan syarat pembiayaan.

Personal Financing Koperasi Gemilang Super Express 5.99% (ditutup)

Terma dan syarat pinjaman peribadi Koperasi Gemilang Siswazah (Kogemilang) adalah seperti berikut iaitu interest dikekalkan seperti tahun lepas iaitu 5.99%., mengikut prinsip syariah antarabangsa prinsip pembiayaan bai al-inah. Payout tertinggi iaitu 97% tolak Rm480 tolak 5-7 bulan deposit (bergantung kepada tempoh pinjaman). Untuk pinjaman 10 tahun, deposit yang dikenakan sebanyak 5 bulan.

Yuran koperasi sebanyak RM30. Tempoh pembiayaan yang panjang iaitu sehingga 20 tahun. Berkuatkuasa pada Julai 2013, had tempoh pinjaman peribadi bagi semua permohonan pinjaman Kogemilang telah dipendekkan menjadi 10 tahun seperti arahan Bank Negara Malaysia

Pemohon yang baru bekerja 3 bulan sudah boleh memohon tetapi ditetapkan jumlah max rm30k sahaja. Kalau apply dengan bank biasanya akan ambil jika telah bekerja sekurang-kurangnya 1 tahun baru layak mohon

Buat masa ini, tempoh pemprosesan borang dalam masa 4 minggu tetapi duit dibank-in sehari selepas pinjaman diluluskan atau selepas menerima panggilan akad dari koperasi. Untuk mendapatkan duit dengan kadar segera, pemohon digalakkan untuk menggunakan buku bank Maybank kerana pihak koperasi akan bank-in kan duit yang telah diluluskan pada keesokan hari selepas pinjaman diluluskan/selepas menerima panggilan akad dari koperasi. Tetapi buat masa ini proses untuk bank in juga menjadi lambat kerana mengikut prosedur dari Bank Rakyat sebagai pemberi dana.Amaun pembiayaan maksima RM200 ribu.

Pembiayaan peribadi tanpa penjamin. Terbuka kepada kakitangan Kerajaan Negeri, Universiti Awam dan Badan Berkanun serta Majlis-majlis dan organisasi kerajaan (GLC tidak layak untuk membuat pinjaman peribadi ini). Pemohon yang mempunyai rekod blacklist juga layak memohon kerana peratusan kelulusan adalah tinggi. Tidak perlu risau dan ragu-ragu

Pemohon yang baru bekerja selama 3 bulan dan yang belum mempunyai pinjaman melalui Biro Angkasa juga layak memohon dan jumlah pembiayaan maksima Rm30k dan Rm50k (bergantung kepada kelulusan dari koperasi).

Tidak layak bagi kakitangan AG dan lain-lain jabatan di Sabah dan Sarawak. Jadual pembiayaan peribadi Koperasi Gemilang 5.99%>>

Berminat? Cara berkomunikasi

Call/SMS/Whatsapp: 019-2983056 (Berikan Nama, No.IC, Jabatan & Lokasi, no telefon pejabat, no handphone (sekiranya no berlainan dengan no whatsapp), Tetap/Kontrak, Gaji Pokok, Elaun Tetap dan Jumlah Potongan pada Slipgaji), FaceBook/E-mel: hashimbank@gmail.com.


Introduction to Kogemilang Personal Loans

Personal loans Kogemilang (in english Brilliant/Scintillating Graduate Cooperative) provide comfort for the processing period 'super express' (documents must be complete). But it was in the past. Due to a change in interest and often run out of funds and more times for checking process, then the approval process becomes slow and sometimes stalled (waiting for new funding from the bank). Open to permanent civil servants and police only.

Here is the information you need to know when applying for personal loans offered by Kogemilang: -

Brilliant Graduate Cooperative Malaysia (Kogemilang) Personal Loan 6.50%

Personal Financing Cooperative with the latest 6.05% rate can be enjoyed and conditions of application are as follows: -

 1. Interest Rate 6.50%.
 2. Payout 96.5% less advance installement a net payout of 92% or minus 5 months advance monthly payment (whichever higher).
 3. Shariah-compliant financing and according to Islamic principles (Shariah Compliant Islamic Personal Financing Guidelines).
 4. Approval is not known for how long as the information is not provided by the cooperative.
 5. If the loan applicant wanted a high payout rate for the time being, it can be applied with this cooperatives but unstable funding and often changed the criteria and conditions of funding.

Brilliant Graduate Cooperative Personal Financing Super Express 5.99% (closed)

Terms and conditions of Brilliant Graduate Cooperative personal loans (Kogemilang) are as follows:-

 1. Interest is maintained as last year, namely 5.99%.
 2. The highest payout of 97% minus deposit RM480 ‚Äč‚Äčless than 5-7 months (depending on the term of the loan). For 10-year loans, deposits are charged by 5 months.
 3. Cooperative fees of RM30.
 4. Long-term financing of up to 20 years.
 5. Effective July 2013, the loan tenure for all applications Brilliant Graduate Cooperative has been shortened to 10 years as directions from Bank Negara Malaysia.
 6. The maximum loan amount of RM200 thousand.
 7. Personal financing without guarantor.
 8. No collateral.
 9. Currently, the processing period is within 4 weeks, but after receiving an 'aqad' call from a cooperative officer, the cooperative will credit the money the day after the loan is approved. To get the money as soon as possible, applicants are encouraged to use the Maybank accounts as the cooperative will remit the money that has been approved on the next day after the loan is approved. But at the moment,the process becomes slow because additional procedures of Bank Rakyat as funders.
 10. Employees of the State, and Public Universities Statutory Bodies and councils and government organizations (GLC not feasible to make this personal loan).
 11. Applicants who have a record of the blacklist also eligible to apply for approval percentage is high.
 12. New applicants working for 3 months and who have not had a loan through BIRO ANGKASA Agency also eligible to apply and the maximum loan amount RM30K and RM50K (subject to approval of the cooperatives).
 13. Not eligible for AG staff and other departments in Sabah and Sarawak.
 14. Schedule of Kogemilang Brilliant Graduate Cooperatives personal financing 5.99% >>

Interested? How to communicate

Call / SMS / Whatsapp: 019-2983056 (Give name, No.IC, Departments & Locations, office telephone number, mobile phone number(if no different with WhatsApp number), Permanent / Contract, Basic Salary, Fix Allowances and Total Deductions on latest payslip), FaceBook / E-mail: hashimbank@gmail.com.

Tags: personal loan, pinjaman peribadi, personal financing, koperasi, koperasi loan, pinjaman koperasi, koperasi gemilang, kogemilang siswazah, bank rakyat, bank islam, pinjaman peribadi koperasi, islamic loan, islamic financing, pembiayaan peribadi, jadual pinjaman peribadi, payment schedule loan, biro angkasa, payout 100%